โปรแกรม DashBoard

โปรแกรมการเทรด ระดับโลก ที่ธนาคารใช้เทรด
เป็นยิ่งกว่า EA…Expert Advisor
เพราะเป็น AI…Artificial intelligence
หรือเรียกว่า…ปัญญาประดิษฐ์